KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni


Entegrem Elektromekanik Mühendislik  (“ŞİRKET”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu olarak ŞİRKET ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:
1. İlgili mevzuat gereği faaliyet alanımıza ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek amacıyla,
2. Hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, alternatiflerin üretilmesi ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz kişilere sunulabilmesi amacıyla,
3. Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla,
4. İş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
5. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve karşı tarafın sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
6. Şirketimiz ile ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
7. Pazarlama, analiz ve memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi amacıyla,
8. Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla,
9. Şirketimize ait bina ve çalışma alanlarının güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
10. Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
11. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
12. Finansal süreçlerin takibi ve doğru bir şekilde sonlandırılması amacıyla,
13. Katıldığımız veya düzenlediğimiz etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla,
14. Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi ve İnsan Kaynakları politikalarımızın sürdürülmesi amacıyla,
15. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,
16. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin, memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Şirketimize olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,
17. Sponsorluk, sosyal sorumluluk ve reklam projelerinin yürütülmesi amacıyla,
18. Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
19. Misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,
20. İnsan kaynakları politikalarımızın hazırlanması ve yerine getirilmesi amacıyla,
21. Hukuki süreçlerin takibi ve sonuca ulaştırılması amacıyla,
22. Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,
23. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve talep halinde geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
24. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer alan veri işleme amaçları dahilinde ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:
1. Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
2. Sözleşmesel hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyet gösterdiğimiz sektöre özgü işlemlerimizin yürütülmesi amacıyla bankalara, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza,
3. Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine, hukuk danışmanlarına, tıbbi danışmanlara, bankalara, aracı kuruluşlara, denetleyici ve düzenleyici makamlara, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşlarına,
4. Gerekli kalite, gizlilik ve standartların oluşturulması amacıyla hizmet aldığımız tedarikçilerimize, denetim firmalarına, sertifikasyon kuruluşlarına ve bilgi güvenliği firmalarına,
5. Faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
6. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve acil tıbbi müdahaleler çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla sağlık kuruluşlarına, hastanelere, kanunen yetkili üçüncü kişiler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
7. Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
8. Reklam, tanıtım ve promosyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
9. Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
10. Talep konusu ile sınırlı bir şekilde, geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,
11. Şirket bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması nedeniyle yurt içi ve yurt dışında kurulu yazılım firmalarına ve bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerimize,
12. Yurt dışı ve yurt içi seyahat ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bu alanda hizmet veren üçüncü kişilere, turizm firmalarına, otellere, organizasyon şirketlerine, konsolosluklara, vize başvuru merkezlerine ve hukuken yetkili kişilere,
13. Şirketimize yönelik memnuniyet çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçilerimize, araştırma ve anket firmalarına,
14. Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurt içi ve/veya yurt dışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
15. Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurt içi ve yurt dışında kurulu ve bu alanda hizmetleri veren kurum/kuruluşlara, aktarım yapabilmekteyiz.
Şirketimizce söz konusu aktarım işlemleri KVKK’nın düzenlediği hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmekte ve Şirketimizin ve/veya yukarıda sayılan firmaların kullanabileceği bilişim teknolojileri sebebiyle yurt dışındaki sunuculara veya bulut bilişim kullanılan hallerde bulut ortamına aktarılabilmektedir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

ŞİRKET bünyesinde bulunan kişisel veriler; KVKK’da öngörülen veri işleme şartları gözetilerek aşağıda bulunan yöntemler başta olmak üzere; sözleşme, Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi yazı, referans, iş ve çözüm ortaklarımız, birebir gerçekleştirilen görüşmeler, çerezler ve log kayıtları, sosyal medya ve mobil uygulamalar, çağrı merkezi başvuruları, anket çalışmaları, elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılan başvurular ve görüşmeler, çalışma alanlarımız içerisinde ve çevresinde CCTV ile ses ve görüntü kaydı alan cihazlar ile ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile toplanmaktadır.
Bu bilgiler, süreçlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

D. Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

Ünvanı : Entegrem Elektromekanik Mühendislik
İnternet Adresi : www.entegrem.com.tr
Telefon Numarası : +90 262 646 00 70
E-Posta Adresi : info@entegrem.com.tr
Adres : Balçık Mahallesi 3215. Sokak No:31/A 41400 Gebze / KOCAELİ

Bize Ulaşın

Balçık Mahallesi 3215. Sokak No:31/A 41400 Gebze / KOCAELİ

0262 646 00 70

info@entegrem.com